Redovisningstider

Nedan presenteras redovisningsschemat för kursen. Samtliga redovisningar går att följa på plats i Kalmar eller via distans och är öppna för allmänheten.

Måndag 3 juni

09.15-10.00

Exekveringstid i olika språk på Amazon

Påverkar valet av språk hur mycket du i slutändan får betala hos Amazon.

Presentatör: Emil Larsson (Campus)

Is Pair Programming a useful pedagogical tool?

Computer programming may seem a very solitary and lonely practise, professor Matthias Felleisen describes programmers as “lonely macho warriors, battling against a sea of bits and bites”. However, with the introduction of Extreme Programming (XP) in the late 1990s with its focus on incremental development in short cycles, flexibility and close collaboration in smaller teams, we have seen an increase in popularity in one of its key practises called Pair Programming (PP). This method has been applied both in industry and education and there has been an immense amount of research on this topic  The aim of this thesis have been to examine whether Pair Programming is a viable and effective pedagogical tool for an introductory course in computer programming, and what the observed effects of Pair Programming have been.

Presentatör: Niki Brodin Larsson (Distans)

Lösenord och säkerhet vid LNU

Jag undersökte om studenter vid LNU var villiga att ge ut sitt lösenod och användarnamn för en kexchoklad.

Presentatör: William Robertsson (Campus)

10.15-11.00

Hur kan Virtual Reality användas för att lära ut programmering?

Virtual Reality och programmering, går dessa två att kombinera i utbildningssyfte? Vilka unika egenskaper har Virtual Reality-tekniken som kan vara användbara i utbildningssyfte och hur skulle man kunna applicera dem för att lära ut ämnet programmering? Det har denna studie haft som mål att ta reda på.

Presentatör: Simon Bååth (Campus)

GDPR från en utvecklares synvinkel.

GDPR är mångt och mycket en tolkningsfråga. Denna studien undersöker om en utvecklare lämnar ifrån sig ansvaret vid att använda sig av en tredje parts autentisering.

Presentatör: Karl Erelöf (Campus)

En kartläggning av Sveriges programmeringsspråk på webben

Som student på webbprogrammerare på Linnéuniversitetet har javascript varit det språk som har använts mest. Men hur ser det ut på liknande utbildningar i Sverige? Vad för aspekter har en programansvarig i åtanke när den väljer programmeringsspråk?

Jag intervjuade sex olika programansvariga för att ta read på detta.

Presentatör: Martin Lindahl (Campus)

11.15-12.00

Rekommendationssystem med företagsdata

I takt med att informationsmängderna växer ökar också antalet företag som använder sig av rekommendationssystem. Här handlar det om mina erfarenheter och experipent med olika rekommendationsstrategier utifrån ett dataset från ett företag.

Presentatör: Therese Forsberg (Distans)

Kommer AI ersätta programmerare?

Det har i media varit mycket diskussion om huruvida AI-system kan ersätta olika yrken. Därför är det intressant att undersöka hur AI kan användas för mjukvaruutveckling och hur det kan komma att påverka hur programmerare arbetar samt om AI helt kan ersätta programmerare.

Presentatör: Edvin Larsson (Campus)

Koppling inom ramarna av Microservices

Lös och tät koppling är begrepp man lär sig tidigt som utvecklare. De kan påverka hur lätt kod är att uppdatera och underhålla. Microservices är tänkt att kunna uppdateras utan att behöva ändra i andra services, vilket betyder att de måste vara löst kopplade. Olika sätt att uppnå lös koppling inom en Microservice arkitektur är vad som studerades i denna uppsats.

Presentatör: Stefan Fredriksson (Distans)

13.15-14.00

SameSite, är det slutet för CSRF som attackvektor i webbapplikationer?

När SameSite introducerades i Chrome i mitten av 2016 blev det omskrivet som “Döden för CSRF”.
Vad har hänt sedan dess?
Är CSRF ett avlsutat kapitel?

Presentatör: Jessica Honk (Distans)

Serverless Framework, och bytet mellan molnleverantörer

Så hur går ett byte av leverantör till med Serverless Framework för en applikation som redan är produktionsatt? Det svaret beror mycket på vilken typ av applikation det är som ska migreras. Men utförandet av metoden och resultatet som det producerade ger en klar inblick i sådant som alltid kommer att behöva förändras, oavsett storlek och komplexitet på applikationen i fråga. Studien kan även hjälpa nuvarande användare som funderar på att byta leverantör samt nya potentiella användare som tycker att leverantörernas dokumentation och gränssnitt är alltför svårgreppat.

Presentatör: Boris Grubesic (Distans)

14.15 – 15.00

Hur kan man automatisera publicerandet av evenemang via ett CMS

Så hur går ett byte av leverantör till med Serverless Framework för en applikation som redan är produktionsatt? Det svaret beror mycket på vilken typ av applikation det är som ska migreras. Men utförandet av metoden och resultatet som det producerade ger en klar inblick i sådant som alltid kommer att behöva förändras, oavsett storlek och komplexitet på applikationen i fråga. Studien kan även hjälpa nuvarande användare som funderar på att byta leverantör samt nya potentiella användare som tycker att leverantörernas dokumentation och gränssnitt är alltför svårgreppat.

Presentatör: Fredrik Lundmark Stenmark (Distans)

The mocking technique

This is a systematic literature review, conducted with the ambition to provide a balanced account of the mocking technique. Where light is shed on both its benefits and pitfalls. Hopefully, this can provide the reader with a better insight of how to utililze the technique in an improved manner.

Presentatör: Anton Fält (Distans)

How should you build a webcrawler for genericscraping?

En studie om hur man bör bygga, tänka och strukturera webbskrapare där webbsidorna är strukturerade på olika sätt och datan hämtas från slutpunkter i mångfald (antalet webbsidor som skrapas är över ett dussin).

Presentatör: William Myllenberg (Distans)

Tisdag 4 juni

13.15-14.00

När är Progressive Web Apps ett verkligt alternativ till native- och hybridappar?

En kartläggning av för- och nackdelar, möjligheter och utmaningar med native-/hybridappar och Progressive Web Apps. Jämförelserna som genomförts inom fem områden utmynnar i en rekommendation för när PWA är ett verkligt, och kanske till och med bättre, alternativ än native- eller hybridappar.

Presentatör: Sara Ekström (Distans)

Vilka applikationer passar med serverless?

Vika applikationer är det som passar med serverless? Kan man använda serverless till allt eller vart passar det in att använda tekniken

Presentatör: Alex Hjortenkrans (Campus)

Progressiva webbapplikationer som ett alternativ till nativeapplikationer

Nativeapplikationer anses ofta vara det självklara valet för utvecklare och företag när det kommer till att utveckla en ny app, men är andra alternativ så som progressiva webbapplikationer ett bättre val när man tittar på faktorer så som funktionalitet, säkerhet och prestanda?

Presentatör: Rasmus Falk (Campus)

14.15-15.00

Vad är motivationen bakom företags val att använda eller inte använda TDD?

Här presenterar jag min kvalitativa fallstudie där två företag diskuterar TDD’s vara eller inte vara.

Det som ni kan förvänta er att få höra är en sammanfattning av bakgrunden till min frågeställning, till valet av metod och slutligen vad det resulterade i.

Presentatör: Fredrik Dahlberg (Distans)

Tillämpning av PWA applikationer

Webben har på de senaste åren utvecklats drastiskt, tekniker som tidigare endast varit genomförbara via plattformsspecifika applikationer finns nu tillgängliga i webbläsaren.
Med dessa nya tekniker till hands öppnas en möjlighet för webbapplikationer att prestera och konkurrera sig gentemot dagens platforms specifika applikationer. Vilka är fördelarna och nackdelarna? 

Presentatör: Carl Ejnarsson (Campus)

Case Study – PWA vs Native

The case study compares the data collection in native applications to PWAs. It aims to discover whether or not applications tend to collect more data for the same use cases depending on the platform.

Presentatör: Malin Lorch (Distans)

Onsdag 5 juni

09.15-10.00

Jämförande studie mellan React och Angular avseende rendering av komponenter

Välj rätt ramverk för din nästa webbapp!

Presentatör: Johan Söderlund (Distans)

Blockchain, decentralized applications and the future for web developers

A lot of us know about blockchain technologies because of cryptocurrencies like Bitcoin and Etherium, but did you know that you can store executable code in smart contracts that automatically executes and runs when invoked, and that this is a way of creating applications running on a blockchain? My thesis describes the evolution of blockchain technology to where we are today, how blockchains can be used to build so called dApps or decentralized applications and challenges for developers who want to transition to creating dApps. With the father of the internet, Time Berners Lee, also wanting a decentralized web, this is an exiting future that doesn’t need to be to far away!

Presentatör: Sebastian Källstedt (Campus)

Web-developers awareness of the web-security risks.

As technology changes, it becomes increasingly challenging for businesses of all types to keep their personal and customer’s information on the web secure.
The aim of the study is whether web-developers are aware of the web security risks that exists in web applications.
OWASP project, contains a list of The Ten Most Critical Web Application Security Risks. So the question is, are web-developers aware of the security risks?

Presentatör: Mosa Kasem Rasol (Campus)

10.15-11.00

Studenters förväntan inför arbetslivet, Genusperspektiv

Här gräver vi ner oss i studenternas syn på framtiden. Här vill vi se om det finns märkbara skillnader på hur studenten tror att arbetsplatsen kommer att behandla den nyexaminerade beroende av dennes könsidentitet.

Presentatör: Joel Carlsson (Campus)

Digital data collection, in an ongoing conflict with privacy

Med dagens massiva insamlingar av data har integriteten hamnat på sidospår. Samtidigt som företag och myndigheter är beroende av att kunna analysera vår data, som många gånger är privat eller personlig information. Vad finns det för metoder och ramverk för att både bevara integriteten men också göra datan användbar?

Presentatör: Yasmin Mushadi (Campus)

Ljudbearbetning på Webben

Vid ljud- och musikproduktion är förändringar av frekvenser den mest grundläggande principen för bearbetning av ljudmaterial. Desktopapplikationer har länge setts som en standard, men under senare år har intresset ökat stort för ljudbearbetning på webben. Denna presentation handlar om det finns några skillnader mellan frekvensförändringar genomförda på webben jämfört med en vedertagen desktopapplikation.

Presentatör: Edvin Palm (Distans)

11.15-12.00

Readiness for Intelligent Chatbots in Customer Service Solutions

En presentation för en studie angående företag i Växjös beredskap för användning av intelligenta chatbottar för kundtjänsts-ändamål. Först introduceras konceptet “intelligent chatbot” varpå resultatet ifrån en enkät som skickades ut till företag presenteras. Frågorna i enkäten baserades till huvuddel på möjligheten att underlätta kundtjänstservicen för företagen och minska väntetid för kunder genom att delegera vissa uppgifter till en intelligent chatbot (inkl. vissa fördelar och nackdelar med detta). Slutligen dras slutsatser baserat på resultatet.

Presentatör: Jonathan Aklid (Distans)

Gamifications påverkan på studenters motivation

Gamification är ett koncept där man introducerar spelmekaniker i områden utanför spel, ett av många områden som detta förekommer i är i utbildningar. Denna presentation handlar om huruvida gamification är en resurs som kan användas för att motivera studenter att fortsätta lära sig.

Presentatör: Filip Gal (Distans)

Spelar valet av operativsystem någon roll vid webbutveckling?

Studien som presenteras undersöker frågan om det spelar någon roll vilket operativsystem som används vid webbutveckling, genom att bland annat ta reda på vilka faktorer som bidrar till valet av operativsystem samt vilka för- och nackdelar de tre mest använda operativystemen har när det kommer till utveckling för webben. Resultatet baseras på yrkesmässiga utvecklares åsikter.

Presentatör: David Sturesson (Campus)

13.15 – 14.00

Integration patterns with D3 and React

A study based upon code reviews to determine the most common integration pattern when combining two Javascript libraries, D3 and React, to create data visualization.

Presentatör: Casper Karlsson (Distans)

Kommer 5G kunna ersätta fiber

Kommer 5G’s teknik kunna ersätta fibret i hemmet, kommer 5G nätverket klara av att fylla efterfrågan av vad vi konsumenter begär av ett internet. kommer vi få samma standard som ett fiber kan ge oss, det är vad som kommer presenteras av mig.

Presentatör: Marcus Thuresson (Campus)

Påverkar matematiken en webbprogrammeraresutbildning

Matematiken har haft ett stort inflytande inom programmering och det finns studier som visar att högre betyg inom matematik även innebär högre betyg inom programmeringsämnen. Frågan är dock om det även gäller blivande Webbprogrammerare på Linnéuniversitetet.

Presentatör: Anton Strand (Campus)

14.15 – 15.00

Reguljära uttryck i JavaScript

I vilken utsträckning används reguljära uttryck i JavaScript?

Presentatör: John Abramsson (Distans)

Mångsidiga spelmotorer

Presentation av min kartläggning utav spelmotorer i olika genrer.

Presentatör: Sebastian Svensson (Campus)

HTTP/2 vs WebSocket, an efficiency comparison between protocols

This work compares the time efficiency of the WebSocket protocol and HTTP/2 under many requests, with and without the Server-sent events technology within HTTP.
The main idea is to get a grasp of how these two protocols co-exists, or if one of the two is just better to use. Partly it is also about finding out how the technology introduced within HTTP/2 can replace some of the functionality that we tend to rely on with the WebSocket protocol.

Presentatör: Jonas Strandqvist (Distans)

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU