Opponering

Ni kommer att få läsa och kommentera varandras arbeten vid två tillfällen. En gång när ni börjar bli färdiga med utformningen av er metod, och en gång mot slutet av kursen. Syftet med opponeringen är tudelat:

 • Att titta på någon annans arbete ger perspektiv på det egna arbetet och kanske inspiration att göra något annorlunda.
 • Att få ta del av annans perspektiv på det egna arbete, samt nyttiga påpekanden, tips, kommentarer och förslag.

Instruktioner

Opponeringen utförs genom att infoga kommentarer i mottagarens Google Docs-dokument. Vi kommer inte att pausa skrivandet i avvaktan på att granskningen utförs, utan den kommer alltså utföras på dokument i förändring. Det kan bära med sig vissa utmaningar och det kan mycket väl bli så att kommentarer knutna till ett visst stycke kan tappa sin relevans om innehållet har förändrats. Men med undantag för innehåll som strukits, så sker detta troligtvis oftast för att mottagaren har tagit till sig kommentaren och gjort en positiv förändring. I sådana fall så ska mottagaren svara på kommentaren (det finns funktion för det i Google Docs) och beskriva vilken ändring man har gjort (och tacka för hjälpen :-) ).

En opposition skall präglas av en konstruktiv grundattityd som visar sig i en saklig granskning som uttrycks i konstruktiv anda – inte bara påpeka det som är förbättringsbart, utan också föreslå typ av förändring. Det kan också handla om att föreslå tillägg eller alternativa sätt att göra eller tänka. Visa respekt för varandra och varandras arbete, men var inte rädda för att påpeka felaktigheter och förbättringspunkter. Mottagaren har minst nytta av en försiktig och snäll granskning som undviker problemen som finns i upplägg, text och struktur; och som mest nytta av en granskning som påpekar förbättringsbara delar och ger vägledning hur förbättringen kan åstadkommas.

Opponeringtillfälle 1 – fram till och med metod

Vid det första opponeringstillfället kan du särskilt tänka på följande punkter:

 • Kunskapsbidragets inramning – beskrivs det område och sammanhang som kunskapsbidraget finns i på ett tydligt och tillräckligt sätt, så att man förstår syfte och fokus?
 • Kunskapsbidragets formulering – är det tydligt vilket kunskapsbidraget är som man tar sikte på och är det tydligt avgränsat (tydligt vad man inte tar upp)?
 • Metodupplägg – är metoden väl vald givet det kunskapsbidrag man ämnar bidra med?
 • Metodens kvalitet och potential – är metoden utformad på sådant sätt att det är sannolikt att den kommer att producera rätt typ av resultat/underlag/produkt som har tillräcklig kvalitet/omfattning för att man ska kunna dra trovärdiga slutsatser i slutändan.
 • Metodens genomförbarhet – är metoden genomförbar givet tillgänglig kompetens och de tids- och resurs-ramar som gäller?

Opponeringstillfälle 2 – hela uppsatsen (så långt den är kommen)

Vid det andra opponeringstillfället bedöms samtliga delar och samtliga aspekter av uppsatsen, men du kan tänka särskilt på följande punkter:

 • Presenterar introduktionen ämnets fokus och kontext på ett tydligt sätt och med en tydlig progression som leder fram till kunskapsbidragets beskrivning?
 • Är uppsatsen kunskapsbidrag tydligt beskrivet och väl avgränsat?
 • Är metoden tillräckligt väl beskriven?
 • Har metoden utförts enligt plan och hur har eventuella avsteg hanterat?
 • Har rätt typ av resultat/underlag/produkt genererats och har den tillräcklig kvalitet/omfattning för att dragna slutsatser bedöms trovärdiga?
 • Språklig precision – är det tydligt vad man menar och vem som påstår vad, samtidigt som det är kärnfullt (inte långrandigt) och fokuserat?
 • Röd tråd – finns det en röd tråd som löper genom arbetet?
 • Underbyggnad – är beskrivningar och påstående underbyggda där så är lämpligt med trovärdiga källor? Och ges tillräcklig bakgrund och kontext för att läsaren ska förstå sammanhanget som arbetet ingår i och bidrar till?

Tilldelning av opponeringsuppdrag

Vilket arbete ni ska opponera kommer anslås i gruppindelningslistan för workshopar. Ni opponerar på två andra arbeten i första opponeringsomgången och ett arbete i den andra omgången.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU