Slutrapport

FEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inteFEL: Katalogen existerar inte

Nu är det dags att sammanfatta projektet och ert arbete i projektgruppen. Slutrapporten blir en reflektion och tillbakablick på ert arbete och er möjlighet att sammanfatta vad det är ni har lärt er i projektarbetet. Slutrapporten fungerar också som ett styrande dokument inför planering och genomförande av liknande projekt i framtiden. Innehållet i rapporten kan också ge förslag på nya idéer och vidareutveckling av applikationen.

Slutrapporten innehåller en hel del reflekterande frågeställningar som bör besvaras för att öka kunskapen om både misstag och positiva effekter som ni kan dra nytta av i kommande projekt.

Vad innehåller en slutrapport?

En slutrapport bör innehålla:

 • Försättssida: Titel, författare och datum
 • Sidan 2: Sammanfattning
 • Sidan 4: Innehållsförteckning
 • Sidan 3 och framåt:
  • Inledning/bakgrund
  • Syfte och mål
  • Projektorganisation
  • Genomförande: metodik, teknik
  • Resultatbeskrivning/måluppfyllelse
  • Avvikelser/efterkalkyl
  • Slutsats – varför blev det så här?
  • Förslag på vidareutveckling
  • Eventuell övertagande organisation
  • Litteraturförslag/dokumentationshänvisning
  • Förslag till förbättringar inför kommande projekt
  • Bilagor
 • För att kunna dra nytta av kunskaperna ni fått från det här projektet är det viktigt att ni funderar över
  nedanstående frågeställningar. Dessa ska även besvaras i slutrapporten.
  • Vad gjorde vi bra respektive vad gjorde vi mindre bra?
  • Utvärdering av tidplanen – höll den? Vad beror det på? Hur avvek tidsskattningar? Blev skattningarna bättre med tiden? Varför/varför inte?
  • Blev dokumentationen tillräckligt bra? Kunde vi gjort annorlunda?
  • Hur fungerade informationsflödet mellan projektgrupp och kund? Vad kunde vi ha gjort annorlunda?
  • Hur fungerade samarbetet inom och utom projektet?
  • Var projektmöten, styrgruppsmöten med flera lagom långa? Tillräckligt effektiva? Hölls mötena
   tillräckligt ofta? Kunde vi gjort på annat sätt?
  • Hur var riktlinjerna vi fick? Var de tydliga nog?
  • Motsvarade vi kundens krav?
  • Gav vi realistiska förslag på lösningar? Kunde vi gjort annorlunda?
  • Har vi haft ett system för tidiga varningar om planerna inte följs? Hur har det fungerat?
  • Hur fungerade testningen? Litar ni på att systemet fungerar?
  • Levererade ni kontinuerligt fungerande versioner till kund och slutanvändare? Om inte; varför och hur påverkades projektet av detta?
  • Vad blev resultatet på kort och lång sikt?

Arkiverade Slutrapporter

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU