Projektinformation

Varför projekt?

Syftet med projektet är att du ska få möjlighet att praktiskt använda dig av de kunskaper du fått i det tidigare kurserna.
Genom att arbeta tillsammans med andra får du också möjlighet att diskutera olika lösningar och på så vis komma fram till ett bättre resultat än om du arbetat själv.

Vad krävs för betyg E?

På projektdelen i kursen ges betyget A-F, F är Underkänt, Fx Underkänt med chans till komplettering. E är det lägsta godkända betyget, A är det högsta betyget. Betyg på projektet ges för hela gruppen.
För att uppnå betyg E måste alla uppgifter i projektet genomföras och bli godkända.
För att uppnå ett högre betyg än E måste alla uppgifter i projektet genomföras och lämnas in innan utsatta deadlines. Uppgifterna ska bli godkända men lösningen ska vara något extra, något över våra förväntningar. Arbetet ska dessutom vara mycket bra dokumenterat med ett bra och strukturerat arbetssätt.

Projektet betygssätts på en skala 1-5 i följande kategorier. Delarna vägs sedan samman och genererar ett betyg. Ett 1 i någon kategori innebär automatiskt komplettering i denna kategori och slutbetyg Fx.
Produkt/Svårighetsgrad - Hur omfattande och komplex är slutprodukten. Användarvänlighet. Stabilitet. Är kunden nöjd med resultatet? Hur besvärligt har projektet varit. Faktorer som gruppdynamik, kund, nya tekniker, nya problemområden vägs in här.
Krav - Dokumentation och arbetet med kravhantering bedöms
Planering - Arbetet kring planering av projektet och dess iterationer samt tidsrapportering, skattningar etc. bedöms.
Implementation - Arbetet kring implementation och kodkvalite bedöms
Test - Dokumentation och arbetet med testning bedöms.
Teknisk dokumentation - Dokumentation och tekniska lösningar bedöms.
Projektrapport - Hur beskrivs projektet och dess svårigheter och styrkor. Kan värdefulla erfarenheter vidareföras till kommande år?

Individuell bedömning görs genom statistik från github (alla skall bidra med implementation och dokumentation) samt tidsrappoter. Avvikelser undersöks närmare. Vid behov (t.ex. långvarig frånvaro) så kan komplettering för godkänt betyg krävas.

Inlämningsdatum

Deadline för varje steg och information om vad som ska göras i de olika stegen återfinns under respektive “Projektuppgifter” i menyn till vänster. För att gruppen ska hinna bli klar med vare steg i tid och bli godkänd på hela projektet är det viktigt att alla respekterar dessa tider.

Arbetsmetod

För att projekten skall flyta på ett smidigt sätt och för att man skall kunna jämföra olika projekt med varandra så skall alla projekt följa en viss utvecklingsprocess, med en viss bestämd arbetsmetod.
Vi använder en kombination av Unified Process och SCRUM i projekten. Dock för att uppnå en viss konsekvens är vokabuläret taget från UP och det heter således iteration och inte sprint.

Följande moment genomförs varje iteration (vecka):

 • Handledarmöte: Ett kort möte i början på iterationen där iterationsplanen gås igenom, tidsrapporten kontrolleras, risker diskuteras och övriga problem tas upp. Detta bokar ni själva och det är bra om ni har en återkommande tid. Alla i gruppen ska närvara.
 • Projektledaren har ansvar för att iterationsplanen följs, risker tas upp och att tidsrapporten lämnas in samt att planera nästa iteration.
 • Test: Systemet skall testas och en rapport över vad som fungerar och inte skall göras.
 • Leverans och återkoppling: I slutet av varje iteration så skall systemet levereras till kunden och kundens återkoppling skall omhändertas.
 • Riskhantering: Vilka risker i projektet har uppkommit, vilka har hanterats, vilka har förändrats?
 • Individuell tidsrapportering
 • Ny Iterationsplan: I slutet av varje iteration så skall en plan för nästa iteration tas fram baserad på risk och återkoppling från kund.

Följande dokument är obligatoriska att lämna in i slutet på projektet, ni kommer att arbeta kontinuerligt med dessa genom hela projektet.

 • Projektplan och iterationsplaner
 • Risklista
 • Vision
 • Kravspecifikation
 • Arkitekur/systemdesign/teknisk dokumentation
 • Testspecifikation och testrapporter
 • Individuella tidsrapporter
 • Källkod och annan implementation (t.ex. bildfiler)

Följande dokument är beroende på projektet i sig samt ert egna och kundens behov:

 • Ordlista

Äganderätt

Allt som producerats under projektets gång ägs individuellt av alla projektets parter. Det vill säga studenterna i projektgruppen, kunden samt Linnéuniversitetet.
Vilken som helst av dessa parter kan använda produkten eller delar av produkten till vilka ändamål som helst utan att meddela någon annan part.
Dock är det god sed att alltid tydligt angekällan till de delar man använder.

I praktiken så innebär den delade äganderätten fördelar för alla parter, kunden kan utan risk fortsätta utvecklingen av systemet på det sätt som ni önskar,
studenterna kan ta full lärdom av projektet under långt tid framöver och Högskolan i Kalmar kan använda produkten i marknadsföringssyfte och i framtida projekt.

Om någon part av någon anledning inte kan acceptera delad äganderätt så kan speciella avtal som reglerar äganderätt och användning skrivas om detta görs bör någon form av ersättning utgå till de andra parterna.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU