Projektuppgifter

Översikt

Nedan listas de moment som har en hård deadline för projektet, vecka för vecka. Allt material som framställs inom projektet skall versionshanteras och kursledning skall ha åtkomst till ert respositorie. inför varje handledningsmöte.

Följande moment genomförs varje iteration (vecka):

 • Handledarmöte: Ett möte där iterationsplanen gås igenom, tidsrapporten kontrolleras, risker diskuteras och övriga problem tas upp. Detta bokar ni själva och det är bra om ni har en återkommande tid. Alla i gruppen ska närvara.
 • Ni är fria att dela upp projektledarrollen som ni vill. Projektledaren har ansvar för att iterationsplanen följs, risker tas upp och att tidsrapporten lämnas in samt att planera nästa iteration och ev. överlämna till ny projektledare.
 • Test: Systemet skall testas och en rapport över vad som fungerar och inte skall göras.
 • Leverans och återkoppling: I slutet av varje iteration så skall systemet levereras till kunden och kundens återkoppling skall omhändertas.
 • Riskhantering: Vilka risker i projektet har uppkommit, vilka har hanterats, vilka har förändrats?
 • Individuell tidsrapportering
 • Ny Iterationsplan: I slutet av varje iteration så skall en plan för nästa iteration tas fram baserad på risk och återkoppling från kund. Vad ska göras och vem ska göra det?

Övriga obligatoriska moment är:

 • Projektet avslutas med redovisning i form av en muntlig presentation och en projektrapport.
 • Aktivt ansvarsfullt deltagande, vilket innebär att man engagerar sig i projektets alla delar, sköter sin tidsrapportering, arbetar ca 180 timmar i projektet och skriver en personlig reflektion kring arbetet i projektet.

Milstenspresentation

För de första två milstenarna (inception och elaboration) så ska en kortare presentation hållas av varje grupp. I denna tas punkterna för respektive milsten upp och redovisas kort. Systemet och/eller prototyper visas och om möjligt så kan även återkoppling ges.

Presentation Inception

Gruppen förbereder 5 min presentation, referentgruppen förbereder 2 minuter frågor/kritik. Syftet är att dels visa på att målen för inception-major-milestone är uppnådda samt få återkoppling. Visa gärna prototyper, delar av systemet. Tänk säljande presentation, ni ska få publiken att förstå och vilja “ha” ert system. Hela presenterande gruppen behöver inte närvara. Representanter från referentgruppen skall närvara (man skall alltså närvara på föregående grupps presentation). Presentationerna kommer att streamas via men inte spelas in.

Tid: Torsdag 15/4 10:15 – 11:30
Plats: Slack

Presenterande Grupp Referentgrupp Tid
0 1 10:15
1 2 10:25
2 3 10:35
3 4 10:45
4 5 10:55
5 6 11:05
6 0 11:15

Presentation Elaboration

Gruppen förbereder 5 min presentation, referentgruppen förbereder 2 minuter frågor/kritik. Syftet är att visa på att målen för elaboration-major-milestone är uppnådda samt få återkoppling. Visa er fungerande arkitektur och beskrivningen av den, vilka krav ni har baserat den på, vilka möjliga val ni gjorde och vilka problem ni ser. Detta är främst en teknisk presentation, förklara hur ert system är tänkt att fungera. Hela presenterande gruppen behöver inte närvara. Representanter från referentgruppen skall närvara (an skall alltså närvara på föregående grupps presentation). Presentationerna kommer att streamas men inte spelas in.

Tid: Torsdag 6/5 10:15 – 11:30
Plats: Slack

Presenterande Grupp Referentgrupp Tid
0 1 10:15
1 2 10:25
2 3 10:35
3 4 10:45
4 5 10:55
5 6 11:05
6 0 11:15

Referentgranskning (peer review)

För de tre första stora milstenarna (Inception, Elaboration och Construction) skall ni utföra en granskning av ett av era kurskamraters projekt. Ni skall också då givetvis bli granskade av någon annan grupp. Granskningen går till så att material förberedes och skickas till granskningsgruppen och vice versa så mottar man ett paket från en annan grupp. Man går sedan igenom materialet och besvarar ett antal frågor för att slutligen ge ett omdöme kring om man anser att gruppen har passerat respektive milsten. Man får på så vis lite mer av en riktig milsten och man får förhoppningsvis en inblick i hur en annan grupp har tacklat uppgiften.

Man skall skicka sitt material till nästa grupp i listan, sista gruppen skickar till första gruppen. Första gruppen skickar alltså till grupp två och får granska sista gruppen och så vidare.

Mer information kring detta finns under respektive vecka.

Protokoll för referentgranskning Inception
Protokoll för referentgranskning Elaboration
Protokoll för referentgranskning Construction

Lärargranskning

Efter att ni har fått återkoppling och åtgärdat ev. brister så ska ni skicka in ert material för granskning till kursledningen. Vi kommer då att gå igenom materialet och sätta ett betyg, samt ge återkoppling på hur materialet kan förbättras ytterligare. Detta är speciellt viktigt om man inte nått upp till ett godkänt betyg. Lärargranskning görs efter Inception och Elaboration-milstenar samt vid slutinlämning.

Mer information kring detta finns under respektive vecka.

Vecka 12 (Uppstart)

Uppgifter

 • Introduktionsföreläsning
 • En kontakt skall etableras med er kund, gärna ett kundmöte denna vecka om det går.
 • Roller ska fördelas: Projektledare, Testansvarig, Tekniskt-ansvarig, Kund/Krav-ansvarig
 • Alla är medvetna om respektive grupps respositorium och har koll på versionshantering (sätt upp en process för detta).
 • Alla är medvetna om processen och arbetsmomenten som skall genomföras.
 • Alla har läst minst en projektrapport från något föregående år. Synpunkter sammanfattas och gås igenom på handledarmötet.
 • Fundera över och ge förslag på hur ni skall hantera olika ambitionsnivåer i ert projekt. Vi tar upp detta på handledningsmötet nästa vecka.
 • Fundera över hur konflikter skall lösas i ert projekt. Vi tar upp detta på handledningsmötet nästa vecka.
 • Kartlägg givna tekniker (från kund) eller egna alternativ. Vad är mest osäkert, vilka resurser finns vad behövs? Prototyper?
 • Projektplanen påbörjas. Så mycket som möjligt nedan skall finnas med. Dock kan det i många fall kräva ett kundmöte innan allt kan fastställas. Projektplanen skall innehålla:
  • Projektnamn
  • Kund med kontaktuppgifter
  • Uppdragstagare med kontaktuppgifter
  • Bakgrund till projektets uppkomst
  • Syfte med projektet
  • Projektets mål
  • Resursplan
  • Tidplan för projektet, med milstolpar för deadlines
  • Kommunikationsplan
  • Projektorganisation
  • Ansvarsfördelning
 • Risklistan påbörjas. Lista och prioritera så många risker som möjligt.
 • Iterationsplan för första iterationen.
 • Tidsrapporter för första veckans arbete.
 • Handledarmöte bokas (Maila tre förslag på tider till Handledare).

Vecka 13 (Iteration 1, Inception)

Uppgifter

 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Visionen påbörjas
 • Kravspecifikation påbörjas
 • Implementationen påbörjas, fokusera på att undersöka teknisk storlek och genomförbarhet
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, tidsrapporter)
 • Iterationsplan

Vecka 14 (Iteration 2, Inception)

Uppgifter

 • Vision godkäns och signeras av kund
 • Implementationen fortsätter, fokusera på att undersöka teknisk storlek och genomförbarhet, undersök en möjligt mjukvaruarkitektur
 • Testspecifikation påbörjas
 • Systemtest och testrapport
 • Leverans till kund
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (kravspecifikation, projektplan, risklista, tidsrapporter)
 • Iterationsplan

Inception Major Milestone

 • Vision signerad av kund och alla projektintressenter är överrens
 • Stora tekniska risker undanröjda
 • Projektet verkar i storlek/tid uppskattas att vara genomförbart med tillgängliga resurser
 • Skicka material till referentgrupp för Inception (Senast Fredag 15:00)
 • Presentation Inception (görs v. 15)

Vecka 15 (Iteration 3, Elaboration)

Uppgifter

 • Presentation Inception
 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter. Er gemensama vision skall presenteras och ni skall aktivt påvisa att ni klarat inceptionfasen.
 • Genomför granskning och besvara frågor innan Onsdag 12:00
 • Feedback från referentgrupp för Inception.
 • Implementationen fortsätter, fokusera på er mjukvaruarkitektur var särskilt uppmärksamma på ev. kvalitetskrav och hur dessa skall uppfyllas.
 • Påbörja dokumentation kring mjukvaruarkitekur/systemdesign
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Systemtest och testrapport
 • Leverans till kund
 • Ny projektledare, ny iterationsplan, nytt handledarmöte bokas

Vecka 16 (Iteration 4, Elaboration)

Uppgifter

 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter. Er gemensama vision skall presenteras och ni skall aktivt påvisa att ni klarat inceptionfasen.
 • Implementationen fortsätter, fokusera på er mjukvaruarkitektur var särskilt uppmärksamma på ev. kvalitetskrav och hur dessa skall uppfyllas.
 • Påbörja dokumentation kring mjukvaruarkitekur/systemdesign
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Systemtest och testrapport
 • Leverans till kund
 • Ny projektledare, ny iterationsplan, nytt handledarmöte bokas
 • Skicka material till kursledning för Inception – Deadline 12:00 Fredag

Vecka 17 (Iteration 5, Elaboration)

Uppgifter

 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Fastställande av mjukvaruarkitekur dokumenterad i källkod och systemdesign
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Systemtest och testrapport
 • Leverans till kund
 • Iterationsplan

Elaboration Major Milestone

 • Mjukvaruarkitekur fastställd och levererad, alla projektdeltagare är medvetna och förstår arkitekturen.
 • Alla tekniska risker undanröjda
 • Rutiner för testning fastställda
 • Projektet uppskattas att vara genomförbart med bakgrund av den fastställda mjukvaruarkitekturen.
 • Skicka material till referentgrupp för Elaboration (Senast Fredag 15:00)

Vecka 18 (Iteration 6, Construction)

Uppgifter

 • Presentation Elaboration
 • Feedback från kursledning för Inception.
 • Genomför granskning och besvara frågor innan onsdag 12:00.
 • Feedback från referentgrupp för Elaboration.
 • Presentation Elaboration
 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter. Systemets grundläggande funktionalitet och mjukvaruarkitektur visas och exekveras, ni skall aktivt påvisa att ni klarat elaborationfasen
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Implementation av systemets mindre riskfylda delar
 • Systemtest och testrapport
 • Leverans till kund
 • Iterationsplan
 • Skicka dokumentation till kursledningen för Elaboration

Vecka 19 (Iteration 7, Construction)

Uppgifter

 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Implementation av systemets mindre riskfylda delar
 • Systemtest och testrapport
 • Leverans till kund
 • Iterationsplan

Vecka 20 (Iteration 8, Construction)

Uppgifter

 • Feedback från kursledning för Elaboration.
 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Implementation av systemets mindre riskfylda delar
 • Systemtest och testrapport
 • Leverans till kund
 • Iterationsplan
 • Construction Major Milestone

  • Mjukvaran utvecklad och färdig för slutleverans.
  • Tillvägagångssätt för slutleverans överrenskommen med kund.
  • Maila referentgrupp material för Construction (Senast Fredag 15:00)

Vecka 21 (Iteration 9, Transition)

Uppgifter

 • Granskning och feedback till er referentgrupp för Construction, innan Onsdag 12:00.
 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Finslipning/förbättring/tweakning av funktionalitet.
 • Slutligt acceptanstest genomfört och godkänt av kund.
 • Ny projektledare, ny iterationsplan, nytt handledarmöte bokas

Vecka 22 (Iteration 10, Transition)

Uppgifter

 • Färdigställande av dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Slutleverans till kund.
 • Presentation: TBA

Vecka 23 (Avslut)

Uppgifter

 • Ev. Färdigställande av dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Ev. Slutleverans till kund.
 • Deadline för slutinlämning (10/6)

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU