Om kursen

Vad får du lära dig på denna kurs?

I kursplanens mål står att efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika datatyper och enklare datastrukturer
 • använda variabler, uttryck, satser och styrstrukturer lämpliga för sammanhanget
 • skapa och använda funktioner
 • hantera dynamiskt allokerat minne
 • hantera in- och utmatning samt text- och binärfiler
 • skriva kod som uppfyller ställda krav för god kodkvalitet
 • analysera en enklare programmeringsuppgift för att därefter värdera och välja
  lämplig design samt implementera en väl fungerande lösning

Detta kanske inte säger så mycket just nu, men innebär kort att du kommer att få skapa program som är väl strukturerade i mindre logiska delar (funktioner och procedurer) samt skrivna i en god programmeringsstil.

Kursen är utvecklad enligt principen “Flexibelt lärande”

Detta innebär bland annat att kursen:

 • ska kunna genomföras helt på distans
 • (inom givna ramar) ska kunna genomföras i din egen takt
 • har uteslutit allmänna “föreläsningar” till förmån för en ökad personlig handledningsresurs på laborationsarbetet
 • har samverkansmiljöer och forum där du kan ställa och besvara frågor när som helst
 • har allt material publicerat på hemsida – du väljer själv när du vill ha informationen
 • erbjuder instuderingsmaterial och laborationsuppgifter på olika nivåer
 • är progressivt uppbyggd i 6 steg som examineras efterhand, genom att …
 • varje steg avslutas med redovisning av fritt valda praktiska tillämpningar, kompletterat med ett teoretiskt stegtest

Figur 1 visar de olika stegen fram till målet med kursen. När kursen är slut ska du behärska ett antal grundläggande områden i språket C++. Figuren illustrerar också att varje trappsteg är en kontrollpunkt som du examinerar, men för den skull inte får glömma bort, eftersom varje trappsteg är en viktig grund för de kommande stegen.

Kursens stegvisa upplägg
Figur 1

Lektioner

Till kursen finns ett antal dokumenterade lektioner/handledningar, som förklarar och belyser svåra moment. Dessa är upplagda som exempelgenomgångar, där vi analyserar, designar och kodar program, med utgångspunkt från ett problem att lösa. Innan du studerar lektionsmaterialet ska du bearbeta aktuella teorimoment i kursboken. Till hjälp för detta finns vissa stödresurser i anslutning till varje Steg. Dessa är framförallt instuderingsfrågor, men kan även vara bildspel eller andra dokument på olika nivåer, så att du kan välja alternativa beskrivningar av kursmomentet, t.ex. en förenklad förklaringsmodell eller en mer fördjupad analys av ett visst begrepp.

Praktiska tillämpningar

Till varje steg hör en laborationsdel, där du har ett antal uppgifter av olika svårighetsgrad och tillämpningsområde att välja bland. Allmänna anvisningar för laborationsuppgifterna finner du under menyvalet Examination / Laborationsanvisningar samt på introduktionssidan till varje steg. Detaljerade anvisningar för varje laboration ges i laborationsdokument som är tillgängliga under resp. Steg.

Övningar

Till hjälp för instuderingen av resp. kursmoment finns även olika typer av övningsmaterial till varje Steg. Frågor på dessa övningar och laborationsuppgifter ställs i programmets forum och besvaras av andra kursdeltagare eller handledare på kursen.

Examination

Det slutliga kursbetyget på programmeringskursen grundas på betyg på stegtester, slutligt test och betyg på laborationskursen. Obligatorisk examination sker alltså dels vid kontrollpunkternaTeorikursens 6 steg (se figur 1 ovan) och vid ett avslutande 7: e översiktstest, dels på Laborationskursen, även denna obligatorisk. Detaljerad information om resp. examinationsform finner du under menyvalet Examination/Examinationsanvisningar.

Welcome to CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Student account

To log in you need a student account at Linnaeus University.

Read more about collecting your account

Log in LNU