Om kursen

I denna kurs får du lära dig att utforma objektorienterade program samt att överföra (implementera) en designlösning till ett fungerande program i C++. Tyngdpunkten i kursen ligger på implementeringen, dvs. vi förutsätter att det redan finns en design, och lär oss hur vi skapar ett fungerande och bra C++-program från denna design. Hur man gör en god design kan man lära sig i någon kurs som behandlar Software Engineering.

Du kommer att lära dig programspråket C++ på en ganska detaljerad nivå när du utformar dina program. Vi lägger stor vikt vid de språkdetaljer som utvecklats för att understödja en god programkvalitet. D.v.s. programkonstruktioner som främjar återanvändning, underhåll och säker användning av C++-program. Du kommer även att lära dig använda de vanligaste standardbiblioteken som medföljer utvecklingsmiljön (Microsoft Visual Studio).

Den här kursen behandlar inte användargränssnitt, likt Windows-program. Här koncentrerar vi oss bara på själva språket C++ och använder då den enkla in- och utmatning som definierats i språket och är Console-baserad (dvs. cin och cout). Kursen är, som föregående grundkurs, uppbyggd i steg som bygger på varandra. I figuren nedan ges en överblick av de olika stegens innehåll.

Kursens stegvisa upplägg

Varje steg avslutas med en examination av stegets praktiska tillämpningar och teoretiska moment – stegtest. Noggrannare beskrivning av innehåll i resp. steg finns i menysektionen Kursinnehåll. Lektioner i form av bildspel eller PDF-filer finns på varje steg. De behandlar aktuella moment med förklarings- och problemlösningsexempel för analys, design eller kodning av program. Eftersom ‘lektionerna’ är kompletterande material, så bör aktuell teori i kursboken vara instuderad innan du tar del av dem.

Det slutliga kursbetyget grundas på en samlad bedömning av teori och praktik, där kvalitén på praktiska tillämpningar är slutligt avgörande. Obligatorisk examination sker alltså på både teorikurs och laborationskurs. Mer information om examinationsformerna finner du under menyvalet Examination.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU