Peer review 2

Introduktionskapitel (Tidigare forskning) och Metodkapitel

I peer review 2 ska du läsa igenom och ge feedback på andra studenters delkapitel om tidigare forskning (i introduktionskapitlet) och metodkapitel. Du lämnar in din review här.

Du ska bedöma texten utifrån följande punkter:

Språk

 • Är stavningen korrekt?
 • Är grammatiken korrekt?
 • Är meningarna korrekt uppbyggda, inte för långa och inte för korta?
 • Används formellt språk?

Struktur

 • Används indentering (och inte tom rad) vid nytt stycke?
 • Är alla tabeller och figurer korrekt numrerade (med kapitelnummer.löpnummer, t.ex. Table 4.1, Figure 1.3)?
 • Refereras det till alla tabeller och figurer i texten?
 • Hanteras referenser på ett korrekt sätt?

Innehåll

 • Är artiklarna i tidigare forskning beskrivna kortfattat men förståeligt?
 • Beskrivs vilka resultat andra forskare kommit fram till i tidigare forskning?
 • Finns det publicerade vetenskapliga artiklar nämnda i tidigare forskning?
 • Är de artiklar som nämns i tidigare forskning relevanta för problemställningen?
 • Används lämplig metod för att besvara frågeställningen?
 • Är metodvalet motiverat och väl beskrivet?
 • Nämns problem med tillförlitlighet och validitet, och är de problem som nämns relevanta i så fall?
 • Nämns etiska överväganden om så är tillämpligt?

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU