Steg 5

Steg 5 omfattar teorin från kursbokens kapitel 9: More Datatypes and Operators (sid. 181-214) samt kapitel 10: Structures and Unions (sid. 215-243). Tyngdpunkten i detta steg ligger på dynamisk minnesallokering (d.v.s. allokering av minne under programkörning, i motsats till “statisk allokering” vid kompileringen) med de nya operatorerna new och delete, samt fördjupad kännedom om hantering av strukturer, framförallt med hjälp av piloperatorn.

Instudering

Sid. 181-184 – viktigt här är att förstå const-deklarationens betydelse, medan avsnittet volatile (184-185) kan förbises.
Sid. 185-190 berör lagringsklasser, där static och extern är viktiga begrepp som du ska förstå och använda. Sidorna 191-193 (register) läses översiktligt.
Sid. 193-197 om typhantering med enum och typedef ska du ha kunskap om. Bland de nya operatorer som därefter introduceras, kan avsnitten om bitvisa operatorer (197-203) studeras valfritt. (Du läser detta av eget intresse eller återgår till avsnittet vid behov.)
Sid. 203-207 presenterar några ytterligare intressanta operatorer som du ska känna till.
Sid. 207-214 om dynamisk minnesallokering är de viktigaste avsnitten i detta kapitel, vilka du måste läsa och förstå grundligt.
Sid. 216-234 ger fördjupade kunskaper om strukturer (de inledande sidorna introducerades redan under Steg 3). Det är framförallt viktigt att du förstår användningen av piloperatorn som introduceras här. Resterande avsnitt om bit fields och unions är därefter valfri läsning.

Mål

Efter Steg 5 ska du kunna anpassa din data- och minneshantering på ett mer flexibelt och användarvänligt sätt. Du kommer framförallt att kunna utnyttja dynamisk allokering av minne för olika datatyper. Du ska ha en djupare förståelse för datorns minnesmodell och på vilka olika sätt man i C++ kan påverka åtkomst och räckvidd för data i dina program, med användning av lagringsklasser och ett flertal nya operatorer. Du ska också känna till ett flertal nya sätt för typhantering, som att definiera eller förändra egna typer/typnamn med hjälp av t.ex. struct, typedef och enum.

Ett viktigt delmål är att fortsätta fördjupa dina kunskaper om funktioner och olika typer av parameterpassning. Moment från tidigare steg ska vara väl befästa.

Praktisk tillämpning

Steget har 13 laborationsuppgifter, bland vilka du gör lämpliga val för att uppnå 6 poäng (minimikrav). Observera att uppgift 1 är obligatorisk.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU