Projektuppgifter

Översikt

Nedan listas de moment som har en hård deadline för projektet, vecka för vecka. Allt material som framställs inom projektet skall versionshanteras och kursledning skall ha åtkomst till ert respositorie inför varje handledningsmöte.

Följande moment genomförs varje iteration (vecka):

 • Handledarmöte: Ett möte där iterationsplanen gås igenom, tidsrapporten kontrolleras, risker diskuteras och övriga problem tas upp. Alla i gruppen ska närvara.
 • Test: Systemet skall testas och en rapport över vad som fungerar och inte skall göras.
 • Leverans och återkoppling: I slutet av varje iteration så skall systemet demonstreras levereras och återkoppling skall omhändertas.
 • Riskhantering: Vilka risker i projektet har uppkommit, vilka har hanterats, vilka har förändrats?
 • Individuell tidsrapportering
 • Ny Iterationsplan: I slutet av varje iteration så skall en plan för nästa iteration tas fram baserad på risk och återkoppling från kund. Vad ska göras och vem ska göra det?

En grov skiss över veckans arbete kan se ut som följer:

Måndag: Handledningsmöte. Justering av plan för veckan. Grov fördelning av arbetsuppgifter (vad behöver göras först). Arbete med uppgifter enl. plan
Tisdag: Arbete med uppgifter enl. plan
Onsdag: Arbete med uppgifter enl. plan
Torsdag: Färdigställande av uppgifter. Strukturerad testning, utvärdering, buggrapportering, buggfix.
Fredag: Buggfix. Demo. Uppdatering av kravspec/product-backlog. Reflektion av arbetssätt. Plan för nästa vecka.

Övriga obligatoriska moment är:

 • Projektet avslutas med redovisning i form av en muntlig presentation och en gemensam projektrapport, samt en individuell projektrapport.
 • Aktivt ansvarsfullt deltagande, vilket innebär att man engagerar sig i projektets alla delar, sköter sin tidsrapportering, arbetar ca 350-400 timmar i projektet (i ca 32-40 timmar arbete i veckan).

Referentgranskning (peer review)

För de tre första stora milstenarna (Inception, Elaboration och Construction) skall ni utföra en granskning av ett av era kurskamraters projekt. Ni skall också då givetvis bli granskade av någon annan grupp. Granskningen går till så att material förberedes och skickas till granskningsgruppen och vice versa mottar man ett paket från en annan grupp. Man går sedan igenom materialet och besvarar ett antal frågor för att slutligen ge ett omdöme kring om man anser att gruppen har passerat respektive milsten. Man får på så vis lite mer av en riktig milsten och man får förhoppningsvis en inblick i hur en annan grupp har tacklat uppgiften.

Man skall skicka sitt material till nästa grupp i listan, sista gruppen skickar till första gruppen. Första gruppen skickar alltså till grupp två och får granska sista gruppen och så vidare.

Mer information kring detta finns under respektive vecka.

Protokoll för referentgranskning Inception
Protokoll för referentgranskning Elaboration
Protokoll för referentgranskning Construction

Lärargranskning

Efter att ni har fått återkoppling och åtgärdat ev. brister så ska ni skicka in ert material för granskning till kursledningen. Vi kommer då att gå igenom materialet och sätta ett betyg, samt ge återkoppling på hur materialet kan förbättras ytterligare. Detta är speciellt viktigt om man inte nått upp till ett godkänt betyg. Lärargranskning görs efter Inception och Elaboration-milstenar samt vid slutinlämning.

Mer information kring detta finns under respektive vecka.

Vecka 13 (Uppstart)

Uppgifter

 • Introduktionsföreläsning Måndag 23/1 10:15-12:00, Ny111. Förbered er att presentera och diskutera er vision./li>
 • Roller ska fördelas: Projektledare, Testansvarig, Tekniskt-ansvarig, Produktansvarig
 • Alla är medvetna om respektive grupps respositorium och har koll på versionshantering.
 • Alla är medvetna om processen och arbetsmomenten som skall genomföras.
 • Alla har läst minst en projektrapport från något föregående år. Synpunkter sammanfattas och gås igenom på första handledarmötet.
 • Fundera över och ge förslag på hur ni skall hantera olika ambitionsnivåer i ert projekt. Vi tar upp detta på första handledningsmötet nästa vecka.
 • Projektplanen påbörjas. Så mycket som möjligt nedan skall finnas med. Projektplanen skall innehålla:
  • Projektnamn
  • Ev. kund med kontaktuppgifter
  • Uppdragstagare med kontaktuppgifter
  • Bakgrund till projektets uppkomst
  • Syfte med projektet
  • Projektets mål
  • Resursplan
  • Tidplan för projektet, med milstolpar för deadlines
  • Kommunikationsplan – rutiner för hur information ska spridas i projektet
  • Versionshantering – rutiner för hur versionshantering ska skötas i projektet
  • Projektorganisation
  • Ansvarsfördelning
 • Visionen påbörjas
 • Kravspec/product backlog påbörjas
 • Risklistan påbörjas. Lista och prioritera så många risker som möjligt.
 • Iterationsplan för första iterationen.
 • Tidsrapporter för första veckans arbete.
 • Handledarmöte bokas (ca 1h på måndagar).
 • Demonstrationsmöte bokas (ca 1h på fredagar).

Vecka 14 (Iteration 1, Inception)

Uppgifter

 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Arbete med krav och vision
 • Implementationen påbörjas, fokusera på att undersöka teknisk storlek och genomförbarhet, alternativa tekniker undersöks och demonstreras
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, tidsrapporter)
 • Iterationsplan
 • Demo (på torsdagen p.g.a. ledig fredag)

Vecka 15 (Iteration 2, Inception)

Uppgifter

 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Vision godkänns och signeras av alla projektintressenter
 • Implementationen fortsätter, fokusera på att undersöka teknisk storlek och genomförbarhet, undersök en möjligt mjukvaruarkitektur, utvärdera alternativ
 • Testspecifikation påbörjas
 • Systemtest och testrapport
 • Leverans till kund
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (kravspecifikation, projektplan, risklista, tidsrapporter)
 • Iterationsplan
 • Demo

Inception Major Milestone

 • Vision signerad av alla projektintressenter
 • Stora tekniska risker undanröjda (demonstrerade via implementation)
 • Projektet verkar i storlek/tid uppskattas att vara genomförbart med tillgängliga resurser
 • Skicka material till referentgrupp för Inception

Vecka 16 (Iteration 3, Elaboration)

Uppgifter

 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter. Er vision skall presenteras och ni skall aktivt påvisa att ni klarat inceptionfasen.
 • Genomför granskning och besvara frågor innan Onsdag 12:00
 • Feedback från referentgrupp för Inception.
 • Implementationen fortsätter, fokusera på er mjukvaruarkitektur var särskilt uppmärksamma på ev. kvalitetskrav och hur dessa skall uppfyllas.
 • Påbörja dokumentation kring mjukvaruarkitekur/systemdesign
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Systemtest och testrapport
 • Iterationsplan
 • Demo

Vecka 17 (Iteration 4, Elaboration)

Uppgifter

 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Fastställande av mjukvaruarkitekur dokumenterad i källkod och systemdesign
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Systemtest och testrapport
 • Iterationsplan
 • Demo

Elaboration Major Milestone

 • Mjukvaruarkitekur fastställd och levererad, alla projektdeltagare är medvetna om och förstår arkitekturen.
 • Alla tekniska risker undanröjda
 • Rutiner för testning fastställda
 • Projektet uppskattas att vara genomförbart med bakgrund av den fastställda mjukvaruarkitekturen.
 • Skicka material till referentgrupp för Elaboration

Vecka 18 (Iteration 5, Construction)

Uppgifter

 • Genomför granskning och besvara frågor innan onsdag 12:00.
 • Feedback från referentgrupp för Elaboration.
 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter. Systemets grundläggande funktionalitet och mjukvaruarkitektur visas och exekveras, ni skall aktivt påvisa att ni klarat elaborationfasen
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Implementation av systemets mindre riskfyllda delar
 • Systemtest och testrapport
 • Iterationsplan
 • Demo

Vecka 19 (Iteration 6, Construction)

Uppgifter

 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Implementation av systemets mindre riskfyllda delar
 • Systemtest och testrapport
 • Iterationsplan
 • Demo

Vecka 20 (Iteration 7, Construction)

Uppgifter

 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Kontinuerligt arbete med dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Implementation av systemets mindre riskfylda delar
 • Systemtest och testrapport
 • Leverans till kund
 • Iterationsplan
 • Demo

Vecka 21 (Iteration 8, Construction)

Uppgifter

 • Granskning och feedback till er referentgrupp för Construction senast Onsdag 12:00
 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Finslipning/förbättring/tweakning av funktionalitet.
 • Iterationsplan
 • OBS! Inget handledarmöte eller demo för Tobias denna vecka.

  Construction Major Milestone

  • Mjukvaran utvecklad och funktionellt färdig för slutleverans.
  • Tillvägagångssätt för slutleverans fastställd (vad/när/hur).
  • Maila referentgrupp material för Construction

Vecka 22 (Iteration 8, Transition)

Uppgifter

 • Granskning och feedback från er referentgrupp för Construction
 • Handledarmöte med presentation av förra veckans arbete, iterationsplan och tidsrapporter.
 • Finslipning/förbättring/tweakning av funktionalitet.
 • Iterationsplan
 • Demo

Vecka 23 (Iteration 8, Transition)

Uppgifter

 • Ev. Färdigställande av dokumentation (projektplan, risklista, kravspec, testspec, tidsrapporter)
 • Presentation 3/6, 4/6 08:15-17:00 Ny105
 • Slutrapporter
 • Slutleverans
 • Examination, deadline för slutinlämning (8/6 10:00)

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU