Betygskriterier

Mål (från kursplan)

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper inom kvalitet i källkod. Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • kunna förklara grundläggande begrepp så som krav, kvalitet, komplexitet,  kodförståelse, teknisk skuld, läsbarhet, och underhållbarhet. (T1)
 • självständigt kunna programmera, skriva om och testa källkod utifrån krav med  ett kvalitetsperspektiv. (L1, L2, L3)
 • självständigt och i grupp kunna kritiskt granska och värdera källkod. (W1, W2, L3)
 • självständigt kunna redogöra för ett fördjupningsområde inom mjukvarukvalitet. (L3)
 • kunna återberätta, kritiskt granska och värdera information i litteratur om  mjukvarukvalitet.(W2, T1)

För att betygssätta en student måste examinator bestämma hur målen skall examineras. 1DV610 examineras med laborationer, workshop och tentamen ( totalt 7.5hp).

Följande poängskala används

 • A-9
 • B-8
 • C-7
 • D-6
 • E-5
 • F-0

Laborationer: 3 laborationer (L1, L2, L3).

 • L1. Alla uppgifter måste slutföras för att betyg skall sättas. (0 | 1)
 • L2. Betyg gives beroende på hur många krav som uppfylls. (0 - 9)
 • L3. Betyg gives beroende på hur många krav som uppfylls, samt examinators granskning av kodkvalitet med vikterna 0,5, 0,5. (0 - 9)

Exempel: Studenten Lisa är godkänd på L1 och har fått betygen A på L2, men E på L3, betyget för laborationsdelen blir då (viktat aritmetiskt medelvärde) (1)x(9 x 0,5 + 5 x 0,5) = 7 vilket ger betyg C.

Workshop: 1 Workshop (W1)

För godkänd på workshoppen krävs att L1 är inlämnad i tid (före workshoppen) och att studenten närvarat och arbetat aktivt under hela workshoptillfället. (0 | 1)

Workshop: 2 Workshop (W2)

För godkänd på workshoppen krävs att L2 är inlämnad i tid och att studenten närvarat och arbetat aktivt under hela workshoptillfället. (0 | 1)

Tentamen. (T1)

På tentamen sätts betyget beroende på poäng (0 - 9)

Slutbetyg

Slutbetyg beräknas med ett viktat medelvärde med vikterna 0.6 för laborationsdelen och 0.4 för tentamen.

Betyg för kursen viktas på följande sätt Betyg = L1 x W1 x W2 x ((L2 x 0.5 + L3 x 0.5) x 0.6 + T1 x 0.4)

Slutbetyg beräknas med ett viktat medelvärde med vikterna 0,5 och 0,5. Exempel: Vi antar att Lisa har C på Laborationerna, är godkänd på workshoppen och skriver B på tentamen. 7 x 0.6 + 8 x 0.4 = 7,4 avrundas neråt till 7 vilket ger ett C i slutbetyg.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU