Kompletterande material_1

Steg 1: Handledningar kapitel 1 och 2

PDF-file Handledning Beskrivning
Introduktion till programmering Handledningen ger en allmän introduktion till programmering.
Problemlösning med algoritmer VIKTIG LÄSNING! Handledningen tar upp saker som inte finns i kurslitteraturen och som ger dig ett praktiskt och användbart verktyg inför ditt programmeringsarbete.
Problemlösning med algoritmer II Hur löser man problem med hjälp av algoritmer? Handledningen innehåller flera exempel där flödesdiagram används för att illustrera hur problem löses.
Introduktion till Java En mycket kortfattad, mycket allmän, introduktion till programmering med Java.
Första programmet i Java Demonstrationen visar ett Javaprogram som skriver ut en rad med text i kommandofönstret. I kursboken (Absolute Java) under rubriken A SAMPLE JAVA APPLICATION PROGRAM, sidorna 37-40, finns ett liknande exempel som förklaras utförligt.
Variabler Här visas hur variabler deklareras, initieras, tilldelas värden samt operatorn +.
Mer om variabler - inläsning Här visas hur variabler hanteras och hur data läses in från tangentbordet.
Räkna med Java Den här demonstrationen går igenom de fyra räknesätten samt restoperatorn %. Även beräkningsordning demonstreras.
Division och heltal Hur kan divisions- och restoperatorn användas? Demonstrationen visar hur ett antal minuter kan delas upp i dagar, timmar och återstående minuter. Namngivna konstanter demonstreras samtidigt.
Inmatning och formaterad utmatning Här demonstreras inmatning från tangentbordet, typomvandling och formaterad utmatning med hjälp av ett Javaprogram som beräknar medelvärdet av ett antal inmatade heltal.

Handledningar kapitel 3

PDF-file Handledning Beskrivning
'if'-satsen (ett alternativ) Demonstrationen visar den grundläggande “if”-satsen med hjälp av ett anspråkslöst exempel som simulerar låset till ett kassaskåp.
'if-else'-satsen (två alternativ) Hur gör du för att välja mellan två alternativ? Här demonstreras “if-else”-satsen med ett exempel som kontrollerar om en inmatad ålder är tillräcklig för att rösta i riksdagsvalen.
'if-else if'-satsen (flera alternativ) Välja mellan flera än två alternativ? Ett Javaprogram där ett betyg ska sättas baserat på ett resultat får demonstrera “if-else if”-satsen.
'switch'-satsen (många alternativ) Välja mellan många alternativ? Demonstrationen innehåller två snarlika exempel där “switch”-satsen används.
Jämföra strängar Det går inte att jämföra strängar med varandra med någon av jämförelseoperatorerna. Hur gör man då? Ett längre exempel får ge svaret. Ett mycket kortare exempel visar en alternativ lösning.
Repetera med 'while' Repetionssatser används för att just repetera en eller flera satser. Här visas en av de tre repetitionssatserna – “while”-loopen.
Summera med 'while' Här demonstreras hur ett godtyckligt antal heltal kan summeras med hjälp av en “while”-loop.
Repetition med 'do while' När en loop ska repeteras minst en gång är “do while”-loopen ett lämpligt val. I exemplet får användaren bestämma om ett meddelande ska forstätta att skrivas ut eller inte.
'while' och 'do while' Demonstrationen visar skillnaderna mellan en “while”- och “do while”-loop. Exemplet är i princip samma som finns i kurslitteraturen på sidorna 127-128, men något enklare.
'for'-loopen Vet du exakt hur många gånger en sak ska repeteras är “for”-loopen lämplig att använda. Här demonstreras den med ett mycket enkelt exempel som skriver ut alla heltal mellan 1 och 1000. Demonstrationen avslutas med att visa hur kolumner och rader kan åstadkommas på ett enkelt sätt.
Nästlade 'for'-loopar Genom att nästla “for”-loopar kan en multiplikationstabell skapas. Demonstrationen visar hur!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU