Om kursen

Moment

Kursen har två moment, Teori och Praktiska tillämpningar och är indelad i tre steg. Steg 1 och 2 har två delar: en teoridel och en del där praktiskt kunnande examineras i form av laborationsuppgifter. Steg 3 utgörs av ett individuellt arbete som publiceras på kursens webbhotell och redovisas muntligen.

Teori – 3,5 p [U/G]

Teoridelen examineras genom datorbaserade tester där du besvarar ett antal slumpvis utvalda flervalsfrågor. Du får ha vilka hjälpmedel du vill, med undantag av kommunikation av något slag med andra fysiska personer.

Testerna ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G). Ett test kan genomföras tre gånger. OBS! Applikationen som används för test kan bara rapportera betygen U, 3, 4 eller 5. Är du godkänd får du betyget 3, är du underkänd får du betyget U.

Praktiska tillämpningar – 4 p [U/G]

De två första stegen examineras genom utförda och godkända laborationsuppgifter – d.v.s. det praktiska kunnandet i att skapa webbapplikationer med ASP.NET Web Forms. Det sista steget utgörs av ett individuellt arbete. Det individuella arbetet publiceras och redovisas muntligen.

För att erhålla ett högre slutbetyg än 3 måste alla krav som ställs i laborationsuppgifter och det individuella arbetet vara uppfyllda, t.ex. måste “deadlines” hållas.

Slutbetyg [U/3/4/5]

Slutbetyget grundas på hur de praktiska tillämpningarna utförts, där bedömningen av det individuella arbetet är vägledande men utförda prestationer under kursens övriga delar, t.ex. laborationsuppgifterna, även har betydelse.

Slutbetyget 3 motsvarar “normalbetyget”, för vilka standardkraven som laborationsuppgifter och individuellt arbete har ska vara uppfyllda.

För att få slutbetyg 4, förutsätts (förutom kriterierna för slutbetyget 3) att laborationsuppgifterna och individuellt arbete uppvisar en god programmeringsteknisk kvalitet, följer anmodad kodstandard och är väl kommenterade. Lösningarna ska ha en genomtänkt design som meningsfullt utnyttjar det ASP.NET och övriga dotnetramverket (“.NET Framework”) har att erbjuda, vara användarvänlig samt har redovisats på ett i övrigt godtagbart sätt inom given tidsram.

För slutbetyget 5 ställs (förutom kriterierna för slutbetyget 4) höga krav på att studenten, som genom självständigt utforskande av ASP.NET och övriga dotnetramverkets möjligheter, har utvecklat sina lösningar utöver standardkraven på ett design- och kvalitetsmässigt optimalt sätt.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU