Förbättrad json kod

Hittade ett problem med exempelkoden för att posta json sträng till servern från Android. Encodingen var fel i den och gjorde att det inte skickades på rätt sätt som UTF-8 vilket medförde att man inte kunde använda åäö eller andra specialtecken i namngivningen för positioneringstjänsten.

Kod som fungerar är:

DefaultHttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
HttpPost httppost = new HttpPost(URL);

StringEntity se = new StringEntity(jsonObjSend.toString(), HTTP.UTF_8);

httppost.setEntity(se);
httppost.setHeader(“Accept”, “application/json”);
httppost.setHeader(“Content-type”, “application/json; charset=utf-8″);
HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);